เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):เพื่อความเข้าใจต่อบิล การแปลความหมายของสัญลักษณ์หรือค่าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ความลับในบิล"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่สนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
10 – 14  ..
2558

โจทย์ :
- สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจ/ ปะทะปัญหา
การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
เลือกหัวข้อ
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
 - ปฏิทินการเรียนรู้
 - Mind mapping ก่อนเรียน

Key Questions :
- นักเรียนเห็นอะไรในบิล และได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- จากข่าวที่นักเรียนอ่านเกิดอะไรขึ้น ส่งผลอย่างไร และนักเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

- นักเรียนคิดว่าบิลที่เคยเห็นหรือเกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวันของตนเองมีอะไรบ้าง
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนคิดว่าควรจะตั้งชื่อ หน่วย นี้ให้เป็น PBL และน่าสนใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบิล
Think Pair Share : บิลที่ตนเองรู้จักหรือเคยเห็น
Place mat : การวิเคราะห์ข่าว
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ การจัดหมวดหมู่
Think  Pair Share :  สิ่งที่รู้แล้วและ สิ่งที่อยากรู้ 
Brainstorms :   ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping :  สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ตั๋วรถไฟ/รถทัวร์
     ตั๋วเครื่องบิน
     ตั๋วหนัง
     ตั๋วจำนำ
     บิลค่าไฟฟ้า
     บิลน้ำประปา
     บิลค่าโทรศัพท์
     บิลจากร้านสะดวกซื้อ
- ข่าว  บทความ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำบิลต่างๆมาให้นักเรียนดู                               ตั๋วรถไฟ/รถทัวร์
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วหนัง
ตั๋วจำนำ
บิลค่าไฟฟ้า
บิลน้ำประปา
บิลค่าโทรศัพท์
บิลจากร้านสะดวกซื้อ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไรในบิล และได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบิล
ชง :
- ครูให้นักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับการเรียนร้องสิทธิ์ผู้บริโภค
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากข่าวที่นักเรียนอ่านเกิดอะไรขึ้น ส่งผลอย่างไร และนักเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ข่าวร่วมกันและร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอกันในรูปแบบ Place mat

วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าบิลที่เคยเห็นหรือเกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวันของตนเองมีอะไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนเขียนบิลที่ตนเองรู้จักในกระดาษ หลังจากนั้นนักเรียนจับคู่ร่วมกันหาสิ่งที่มีเหมือนกันพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีในการจัดหมวดหมู่หรือประเภทของบิลอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
เชื่อม :                                                  - นักเรียนแต่ละคนช่วยกันจัดหมวดหมู่หรือประเภทของบิลในรูปแบบ Card & Chart พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ในรูปแบบ Card & Chart
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนคิดว่าควรจะตั้งชื่อ หน่วย นี้ให้น่าสนใจได้อย่างไร

เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยในรูปแบบ Black board share
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้ในรูปแบบ Think Pair Share
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 5 สัปดาห์ได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ Black board share
- นักเรียนร่วมกันเขียนปฏิทินการเรียนรู้ลงลงในกระดาษชาร์ต

 

วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบิล
- การคิดวิเคราะห์ข่าว บทความ
- การระดมความคิด นำเสนอเกี่ยวกับบิลที่ได้รับในชีวิตประจำวัน
- การจัดหมวดหมู่หรือประเภทของบิลพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟัง
- การตั้งชื่อหัวข้อ หน่วย

- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- การออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
การสรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- ชื่อ หน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สรุปการวิเคราะห์ข่าว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่สนใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจาก
ทักษะการเรียนรู้
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอในบิล และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและตอบคำถาม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
- สามารถคิดวิเคราะห์บิล  ข่าว เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- การกระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังสอน

  Week 1
  สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของ Quarter 2 ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ ครูได้ให้นักเรียนเล่นเกมการคิดเกี่ยวกับโจทย์ที่ให้ เช่น
  สิ่งที่มีขายในเซเว่น ยานพาหนะ อาหาร ผลไม้ สกุลเงิน ความรู้สึก เป็นต้น โดยให้เวียนแต่ละคนบอกสิ่งที่ครูกำหนดโดยไม่ซ้ำกันเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมต่อไป

  จากนั้นครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในครอบครัวและส่วนบุคคล การซื้อสินค้าต่างๆ ต่อด้วยให้นักเรียนจับคู่แล้วให้ตกลงกันว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B แล้วจับฉลากเลือกหัวข้อดังนี้
  1. ตั๋วเครื่องบิน
  2. บิลค่าน้ำปะปา
  3. บิลค่าไฟฟ้า
  4. ตั๋วหนัง
  5.ใบเสร็จจากเซเว่น
  6.ใบเสร็จรับเงินจากร้านสะดวกซื้อต่าง
  7. ตั๋วรถไฟ
  8. ตั๋วรถประจำทาง
  โจทย์ของ A ก็คือ ถ้านักเรียนเป็นผู้ออกใบเสร็จ บิลหรือตั๋วนักเรียนจะออกใบเสร็จ บิล ตั๋วอย่างไร
  โจทย์ของ B ก็คือ ถ้านักเรียนเป็นผู้รับใบเสร็จ นักเรียนอย่างได้ใบเสร็จ บิล ตั๋วอย่างไร
  นักเรียนแต่ละคู่ออกแบบใบเสร็จของตนเอง แล้วแลกเปลี่ยนกับคู่ของตนเองเพื่อนช่วยเพิ่มเติมให้กันและกันอีกครั้งแล้วนำเสนอในกลุ่มใหญ่
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าข้อมูลที่มีในใบเสร็จของตนเองมีความคัญต่อผู้อื่นอย่างไร
  ครูนำบิลต่างๆมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับบิลหรือใบเสร็จที่ตนเองได้ออกแบบ แล้วช่วยกันจัดหมวดหมู่พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ในระหว่างที่จัดหมวดหมู่นั้นนักเรียนได้วิเคราะห์บิลต่างๆเพื่อที่จะหาสิ่งที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งได้สองกลุ่มหลักๆ คือประเภทที่เป็นการยืนยันการชำระเงิน และการใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต่างๆ
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นข้อมูลอะไรบ้างในบิล
  พี่ไข่มุก เห็นรายการสินค้าที่เราซื้อไปทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราได้สินค้าครบหรือไม่
  พี่เดียร์ เห็นข้อมูลเยอะแยะเลย เช่น เวลา จำนวนเงิน สถานที่ ภาษี รายการ
  ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภค การคิดเงินเกินราคา นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่ฟัง ผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมทั้งวิธีการแก้ปัญหา
  นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้แลกเปลี่ยนพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบแล้วร่วมกันจักหมวดหมู่เนื้อหาที่ใครเคียงกันครูช่วยจัดระบบข้อมูล
  นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ PBL ได้ชื่อหน่วยว่า "Check bills"
  นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ