เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):เพื่อความเข้าใจต่อบิล การแปลความหมายของสัญลักษณ์หรือค่าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ความลับในบิล"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ กฎหมาย/สิทธิผู้บริโภครวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
 5
7 – 10  .ย. 2558
โจทย์ : กฎหมาย/สิทธิผู้บริโภค
Key Questions
นักเรียนคิดว่ากฎหมาย/สิทธิผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับบิลอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms  :ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้องทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์
Show and  Share : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเปิดคลิป สิทธิผู้บริโภคให้นักเรียนดู
นักเรียนอ่านบทความเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคไทย...ทำไมไม่เทียมเท่าสากล
เชื่อม :
ครูให้นักเรียนวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคไทย...ทำไมไม่เทียมเท่าสากล
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ากฎหมาย/สิทธิผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับบิลอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิผู้บริโภค
วันพฤหัสบดี ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
นักเรียนจะนำเสนอเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิผู้บริโภคให้ผู้อื่นเข้าใจ และน่าสนใจได้อย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในรูปแบบวารสาร
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
การอ่านบทความเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคไทย.
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งออกแบบการประชาสัมพันธ์
การตอบคำถาม
ชิ้นงาน :
สะท้อนเกี่ยวกับธุรกิจ   ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจในสัปดาห์แรก (Flow chart)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย/สิทธิผู้บริโภครวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความเข้าใจและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างสุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้นำเสนอข้อมูลต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิผู้บริโภค ตามหัวข้อที่ได้ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจและได้พูดคุยกันต่อเกี่ยวกับ ภาษี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆ
    แต่ละคนได้หาวิธีคำนวณบิล แล้วนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการคิดของเพื่อน หลังจากนั้นร่วมกันอภิปรายซักถามข้อสงสัยเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
    แต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ