เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):เพื่อความเข้าใจต่อบิล การแปลความหมายของสัญลักษณ์หรือค่าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : “ความลับในบิล”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินของแต่ละประเทศ

Week
Input
Process
Output
Outcome
  6
14 - 18   ก.ย. 2558
โจทย์ :
ประวัติศาสตร์  สังคมวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง
อัตราการแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

Key Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปภาพที่อยู่บนเหรียญและธนบัตรของแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) มีที่มาและความสำคัญอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเงินในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียน คิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องนักเรียนกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง


เครื่องมือคิด
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน และจากสิ่งที่ได้ดู
Round  Table : บทบาทหน้าที่ของเงินที่มีความสัมพันธ์กับชีวิต
Show and  Share : นำเสนอ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ
Wall Thinking : Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
เหรียญ ธนบัตร
- คลิปวิวัฒนาการเงินตราไทย
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง :
- ครูนำเหรียญ ธนบัตร ชนิดต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศ มาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปภาพที่อยู่บนเหรียญและธนบัตรของแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) มีที่มาและความสำคัญอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร
เชื่อม :
แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาที่มาและความสำคัญของเหรียญและธนบัตรอัตราการแลกเปลี่ยน สกุลเงิน ของแต่ละประเทศที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าเงินในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน
ชง แบ่งกลุ่มนักเรียนจัดกลุ่มลักษณะภาพของเงินให้เป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของในแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) ตามความเข้าใจ
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ ในรูปแบบTime line

วันพฤหัสบดี
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

วันศุกร์
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน คิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องนักเรียนกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบบทความ

วันจันทร์
ใช้ :
นักเรียนจับคู่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิวัฒนาการของเงินแต่ละประเทศในรูปแบบการ์ตูนช่อง

วันศุกร์
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน
- การออกแบบ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

ชิ้นงาน
- Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ และนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิวัฒนาการของเงินแต่ละประเทศ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินของแต่ละประเทศ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูนำเงินเหรียญ ธนบัตรแต่ละประเทศมาให้นักเรียนดูพร้อมทั้งใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบนเหรียญหรือธนบัตรบ้าง และคิดว่าสิ่งนั้นมีที่มาและความสำคัญอย่างไร
    จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาที่มาและความสำคัญของเหรียญและธนบัตร อัตราการแลกเปลี่ยน สกุลเงินของแต่ละประเทศพร้อมทั้งวางแผนการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
    แต่ละกลุ่มนำเสนอวิวัฒนาการของเงินที่มาความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่และเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร พี่ๆร่วมกันแสดงร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพื่อนและครูฟัง ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
    จากนั้นแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ