เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):เพื่อความเข้าใจต่อบิล การแปลความหมายของสัญลักษณ์หรือค่าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ความลับในบิล"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาษี ที่มาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกบิล สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับชีวิตได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2558
โจทย์ :
- หน่วยงาน
- ภาษี
Key Questions
- นักเรียนคิดว่าบิลเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าภาษีคืออะไร
- นักเรียนคิดว่าทำไมต้องมีการลดหย่อนภาษี
เครื่องมือคิด
Show and  Share :
การนำเสนอ (Power point)เอกสารกำกับภาษี การลดหย่อนภาษี การคำนวณภาษีประเภทต่างๆ


สื่อและแหล่งเรียนรู้
บิล
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้ยินคำว่า ภาษี  นึกถึงอะไรบ้าง
เชื่อม :

แบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่แจกให้
   บริจาคเงินให้โรงเรียนเอกชน ลดหย่อนภาษีได้
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่าเกี่ยวกับที่มาของการสร้างถนน
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่ได้ฟัง
นักเรียนจับคู่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวภาษี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆและบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
วันพฤหัสบดี ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคืบหน้าของข้อมูลที่ค้นหา
นักเรียนแต่ละคู่จัดรวบรวมและจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบใบความรู้
วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบบทความ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง
เชื่อม :
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบิล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกบิล
- การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษี - การนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบของตนเอง (Power point)

ชิ้นงาน
- ชาร์ตเกี่ยวกับบิล
- Power point เอกสาร ภาษี การลดหย่อนภาษี
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับภาษี ที่มาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกบิล สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับชีวิตได้

ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและนำเสนองาน
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารกำกับภาษี การลดหย่อนภาษี การคำนวณภาษีประเภทต่างๆ
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ ม .2 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ได้ยินคำว่า ภาษี นึกถึงอะไรบ้าง แต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเอง ครูเล่าเกี่ยวกับที่มาของการสร้างถนน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่แจกให้เกี่ยวกับการบริจาคเงินให้โรงเรียนเอกชน หรือมูลนิธิการกุศลต่างๆแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งจับคู่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวภาษี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆและบันทึกลงในสมุดเล่มเล็กเอง แต่ละคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคืบหน้าของข้อมูลที่ค้นหาแล้วรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล แต่ละคนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ