เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):เพื่อความเข้าใจต่อบิล การแปลความหมายของสัญลักษณ์หรือค่าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ความลับในบิล"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูล ค่าตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆในบิล รวมทั้งคำนวณค่าในบิลได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
17 – 21  ..
2558

โจทย์ :
ข้อมูลค่าตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆในบิล
Key Questions :
นักเรียนคิดว่าบิลหรือตั๋วแตกต่างกันอย่างไร
นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและค่าต่างๆในบิลได้อย่างไร และมีวิธีคำนวณอย่างไร

เครื่องมือคิด :
Flow Chart : ที่มาของบิล

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บิล ตั๋ว
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนเป็นผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ นักเรียนจะออกบิล  หรืออยากได้บิลแบบไหน
เชื่อม :
- นักเรียนจับคู่กันแล้วจับฉลากเลือกตั๋วหรือบิล พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของบิลแต่ละประเภท ข้อมูลค่าตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆในบิล การคำนวณ

วันอังคาร  ( 2 ชั่วโมง )

เชื่อม :                                         - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

วันพฤหัสบดี  ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลและค่าต่างๆที่อยู่ในบิลหรือตั๋ว

 

วันศุกร์  ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ตัวเลขที่อยู่ในตั๋วหรือบิลที่ตนเองศึกษานั้นมีวิธีการคำนวณอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาวิธีการคำนวณค่าของตัวเลขที่อยู่ในตั๋วและบิลของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบ Black board share

ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบการ์ตูนช่อง
เชื่อม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
 - การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของบิล
- การการตอบคำถาม
- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของบิลหรือตั๋ว และการอ่านค่าหรือคำนวณบิลของตนเอง


ชิ้นงาน :
- Flow Chart ที่มาของบิล
- นำเสนอที่มาและค่าสัญลักษณ์ในบิน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
สามารถอธิบายข้อมูล ค่าตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆในบิล รวมทั้งคำนวณค่าในบิลได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความคิดสร้างสรรค์
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน
ภาพตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆม.2 ได้ทำสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้เป็นชาร์ตแผ่นใหญ่ร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำงานจนสำเร็จ
  ครูแจกตั๋วและบิลให้กับนักเรียน
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าบิลหรือตั๋วแตกต่างกันอย่างไร
  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ความแตกต่างแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
  นักเรียนจับคู่ศึกษาข้อมูลและค่าต่างๆที่อยู่ในบิลหรือตั๋วที่ตนเองจับฉลากได้ พร้อมทั้งออกแบบรูปแบบในการนำเสนอ
  นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลและค่าต่างๆที่อยู่ในบิลหรือตั๋ว
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ตัวเลขที่อยู่ในตั๋วหรือบิลที่ตนเองศึกษานั้นมีวิธีการคำนวณอย่างไร นักเรียนแต่ละคนศึกษาวิธีการคำนวณค่าของตัวเลขที่อยู่ในตั๋วและบิลของตนเอง
  นักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ