เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):เพื่อความเข้าใจต่อบิล การแปลความหมายของสัญลักษณ์หรือค่าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

week7


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "ความลับในบิล"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ตามการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจของไทยได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
21 – 25 ก.ย. 2558
โจทย์ :
-  สังคมวัฒนธรรมระบบเศรษฐกิจและการเมือง

Key Questions
ทำไมประเทศเกาหลีต้องแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
ระบบเศรษฐกิจในโลกที่แต่ละประเทศใช้กันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เครื่องมือคิด
Round Table :  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
Brainstorms : ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
Show and  Share : นำเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไปศึกษาเรียนรู้
ชักเย่อความคิด : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
คลิปประวัติสงครามเกาหลี
อุปกรณ์กิจกรรมชักเย่อความคิด (กระดาษ เชือก เทปกาว)
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
วันจันทร์
ชง :
นักเรียนดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
เชื่อม :
แบ่งกลุ่มนักเรียน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Round Table)
ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
วันอังคาร
ชง :

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองมีส่งต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไร

เชื่อม :

ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกประเทศเพื่อไปศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง (แบ่งเป็น ประเทศที่ปกครองตามแนวคิดการเมืองรูปแบบต่างๆ คือ สังคมนิยม, ทุนนิยม และแบบผสม)

ประเทศที่ศึกษา ได้แก่  จีน, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ลาว, เวียดนาม, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น เป็นต้น

วันพฤหัสบดี

เชื่อม :

นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

ใช้ :

นักเรียนแต่ละคนสร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

วันศุกร์

ชง :

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนชอบระบบเศรษฐกิจแบบไหน

เชื่อม :

นักเรียนแต่ละคนร่วมกันชักเย่อความคิด นักเรียนชอบระบบเศรษฐกิจแบบไหน (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม)

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Round Table)
การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
การศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
การร่วมกันชักเย่อความคิด ระบบเศรษฐกิจแบบใด เหมาะกับประเทศไทย? (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคม

ชิ้นงาน :
- สร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ตามการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจของไทยได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังสอน
  ในสัปดาห์นี้พี่ม. 2 ได้ดูประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดูร่วมกัน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองมีส่งต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไร
  พี่ตุ๊กตา หนูคิดว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจค่ะ ถ้ามีระบบการปกรองที่ดีก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจด้วย
  นักเรียนจับฉลากเลือกประเทศเพื่อไปศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง (แบ่งเป็น ประเทศที่ปกครองตามแนวคิดการเมืองรูปแบบต่างๆ คือ สังคมนิยม, ทุนนิยม และแบบผสม) ประเทศที่ศึกษา ได้แก่ จีน, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ลาว, เวียดนาม, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น เป็นต้น แล้วนำเสนอประเด็นที่ศึกษาให้เพื่อนและครูฟัง นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจแล้วสรุปความเข้าใจของตนเอง
  นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ